Completing the Narrative on Vietnam(SM).   Thomas F. PikeSư đoàn 2 - Veterans Project

  Tên


  E-mail  Môn học  Truyền     thông và thông tin về  Su Doan 2.
Tôi đang viết một cuốn sách về Su Doan 2 ở thung lũng Quế Sơn và thung lũng Hiệp Đức và Đà Nẵng ... Tháng 10 năm 1967 cho đến tháng 2 năm 1968
 
Tôi sẽ biết ơn bất cứ thông tin nào về lịch sử này và muốn nói chuyện với bất cứ ai ở đó.
 
Tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Việt là ok
 
Tìm kiếm thông tin về chỉ huy của Su Duẩn 2 năm 1968. Tôi tin rằng tên của ông ta là Đại Tá Lê Thạch. Tôi cũng quan tâm đến một bức ảnh.
Cảm ơn bạn!
Thomas Pike
USA